Ce este un act de identitate
 • Act ce se eliberează cetăţeanului român care a împlinit vârsta de 14 ani şi care domiciliază pe teritoriul României, prin care se dovedeşte identitatea, cetăţenia română şi domiciliul titularului.
 • Cartea de identitate se eliberează cu termen de valabilitate:
 • de  4 ani pentru persoanele cu vârstă cuprinsa între 14-18 ani;
 • de  7 ani pentru persoanele cu vârstă cuprinsa între 18-25 ani;
 • de 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;
 • permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.
 • Cartea de identitate provizorie se eliberează cetăţeanului român când acesta nu posedă actele necesare eliberării cărţii de identitate, respectiv are statut de cetăţean român cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România.
 • Durata de valabilitate a cărţii de identitate provizorie se stabileşte de către autoritatea emitentă, nu mai puţin de 30 de zile, respectiv nu mai mult de 1 an.
Ce se înţelege prin act de identitate

prin act de identitate se înţelege:

 • cartea de identitate
 • cartea de identitate provizorie şi
 • buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate.
 • cartea electronică de identitate (în curs de implementare)
Prima carte de identitate
- la 14 ani
 • La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor (S.P.C.L.E.P.), însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.
 • ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE NU SE POATE FACE PE BAZĂ DE PROCURĂ SPECIALĂ !

IMPORTANT

   Cererea pentru eliberarea actului de identitate NU poate fi depusă mai repede de ziua împlinirii vârstei de 14 ani, dar trebuie depusă în termen de 15 zile de la această dată.
Locul depunerii cererii, Date de contact, Program de lucru

Locul

 • cererea şi actele necesare se depun, în prezenţa copilului în vârstă de 14 ani însoţit de unul din părinţii săi sau de reprezentantul legal la Biroul de Evidenţă a Persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. Oradea.

Adresa şi date de contact

 • mun. Oradea, str. Republicii nr. 24, jud. Bihor;
 • nr. de telefon – 0259/ 432.823, 0259/ 432.824.

Program de lucru cu publicul

 • LUNI                – 8,00 – 18,00
 • MARŢI             – 8,00 – 18,00
 • MIERCURI       – 8,00 – 18.00
 • JOI                  – 8,00 – 18,00
 • VINERI            – 8,00 – 16,00
Acte necesare
 1. Certificatul de naştere al minorului (original şi copie xerox);
 2. Actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;
 3. Certificatul de căsătorie al părinţilor (după caz) (original şi copie xerox);
 4. Sentinţa de divorţ / de plasament familial - definitivă si irevocabilă, în cazul în care părintii sunt divortati  (original şi copie xerox);
 5. Documentul cu care părintele / reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu (vezi care sunt acestea), ex. contract de vânzare-cumpărare, moştenire, donaţie, schimb, extras recent de carte funciară, etc (original şi copie xerox);
 6. Chitanţa reprezentând contravaloarea ( se achita la aparatul de taxat aflat în incinta instituţiei.):
 • cărţii de identitate (7 lei);
 • cărţii de identitate provizorii (1 leu) ;
Termen  de soluţionare
 • Conform prevederilor legale, termenul de solutionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de pana la 30 de zile de la data inregistrarii cererii la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor. In situatii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de catre seful serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor.
 • Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate la nivelul Biroului de Evidenta a Persoanelor ORADEA este de 2 zile lucratoare.
 • In cazul in care un cetatean se afla intr-o situatie deosebita ce poate justifica solicitarea eliberarii actului de identitate intr-un termen mai scurt de 2 zile lucratoare (ex. motive medicale, deplasare urgenta in alta localitate sau in alt stat, sustinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operatiuni notariale/bancare/postale, etc), acesta se va adresa conducerii institutiei (sefului de birou), care va analiza si va dispune, dupa caz, masuri pentru solutionarea in timp util a cererii acestuia. (extras din Indrumarea nr. 22 din 17.12.2015 a Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date Bucuresti)
 • Termenul de eliberare in regim de urgenta este de 24 de ore de la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de Identitate, cu conditia ca baza de date Informatizata sa functioneze sau aplicatia sa permita eliberarea in regim de urgenta - contravaloarea taxei speciale de urgenta 20 Lei, achitata la ridicarea actului de identitate.
Legislaţie aplicabilă
 • O.G. nr. 84/ 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice  comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, actualizată;
 • Ordonanţa de Urgenţă 97/ 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată;
 • Hotărârea 1.375/ 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor
 • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor, GDPR);
 • Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată;
 • Metodologia nr. 64/ 2011 privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
 • Legea nr. 21/ 1991 a cetăţeniei române, republicată;
 • O.G. nr. 41/ 2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, actualizată;
 • Legea 287/2009 – Codul Civil, republicat
Important de ştiut

Cererea pentru eliberarea actului de identitate

 • Cererea se obţine la intrarea în sediul Biroului de Evidenţă a Persoanelor sau se poate lista online de pe site-ul institutiei;
 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate se completează de solicitant la rubricile prevăzute pe faţa acesteia
        IMPORTANT – cererea nu se completează pe verso de către solicitant

Cine semnează cererea?

 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează:
 • de către solicitant şi parinte/reprezentantul legal, pentru minor
 • declaraţia pe propria răspundere (Anexa 14) se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali – în cazul documentelor care fac dovada adresei de domiciliu

Domiciliul copilului

domiciliul minorului este la părinţii săi sau:

 • la acela dintre părinţi la care el locuieşte statornic;
 • la reprezentantul său legal;
 • la persoana fizică ori juridică la care este încredinţat în plasament;

Ce prevede Codul civil referitor la domiciliul minorului

 • Domiciliul minorului care nu a dobândit capacitate deplină de exerciţiu în condiţiile prevăzute de lege este la părinţii săi sau la acela dintre părinţi la care el locuieşte în mod statornic.
 • În cazul în care părinţii au domicilii separate şi nu se înţeleg la care dintre ei va avea domiciliul copilul, instanţa de tutelă, ascultându-i pe părinţi, precum şi pe copil, dacă acesta a împlinit vârsta de 10 ani, va decide ţinând seama de interesele copilului. Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, minorul este prezumat că are domiciliul la părintele la care locuieşte în mod statornic.
 • Prin excepţie, în situaţiile prevăzute de lege, domiciliul minorului poate fi la bunici, la alte rude ori persoane de încredere, cu consimţământul acestora. De asemenea, domiciliul minorului poate fi şi la o instituţie de ocrotire.
 • Domiciliul minorului, în cazul în care numai unul dintre părinţii săi îl reprezintă ori în cazul în care se află sub tutelă, precum şi domiciliul persoanei puse sub interdicţie judecătorească este la reprezentantul legal.

Precizări:

 • Domiciliul minorului este la părinţii săi sau la acela dintre părinţi la care el locuieşte statornic / la reprezentantul său legal / la persoana fizică ori juridică la care este încredinţat în plasament;
 • În situatia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii;
 • Minorul încredinţat, ca urmare a divorţului părinţilor, la unul dintre aceştia, va fi însoţit de tatăl sau mama căruia i-a fost dat spre creştere şi educare;
 • Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat, prin hotarâre judecatorească, unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic;
 • declaraţia poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află;
 • Dacă părintele nu este titularul spaţiului de locuit este necesară prezenţa găzduitorului (proprietarul spaţiului de locuit) care va prezenta actul de proprietate (vezi care sunt acestea);
 • dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi făcută la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie - pentru mediul rural.

Situaţia copilului aflat în Centre de Copii

 • Minorii care la împlinirea vârstei de 14 ani se află internaţi în centre de ocrotire şi protecţie socială li se eliberează cărţi de identitate de către S.P.C.L.E.P. pe a căror rază de competenţă teritorială funcţionează unităţile respective, la solicitarea scrisă a administraţiei acestor instituţii.
 • În situaţia în care părinţii minorului nu se prezintă la solicitarea scrisă a S.P.C.L.E.P., verificările privind identitatea şi adresa de domiciliu ale părinţilor sunt continuate, în teren, de unitatea de poliţie la care este arondat imobilul de la adresa cu care aceştia sunt înscrişi în evidenţe.
 • În cazul în care din verificări rezultă faptul că părinţii minorului sunt necunoscuţi, dispăruţi sau nu pot fi identificaţi, în actul de identitate al minorului, la rubrica "Domiciliu", se înscrie adresa centrului de ocrotire şi protecţie socială.

Când primul act de identitate nu a fost solicitat la împlinirea vârstei de 14 ani

 

A T E N Ţ I E
Părinţii sau reprezentantul legal care nu solicită, în termenul legal de 15 zile – socotit din ziua în care copilul împlinit vârsta de 14 ani – vor fi sancţionaţi
cu  amendă cuprinsă între 40 şi 80 lei

 • De la vârsta de 14 ani, dar până la împlinirea a 18 ani, actul de identitate se solicită în condiţii similare cu prima eliberare la împlinirea vârstei de 14 ani;
 • În situaţia în care eliberarea primului act de identitate este solicitată după împlinirea vârstei de 18 ani, sunt obligatorii pe lângă actele necesare şi următoarele:
 • declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului (se dă în faţa lucrătorului din cadrul Biroului de Evidenţă a Persoanelor);
 • fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului, realizată de unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau reşedinţă al acestuia;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu – original şi copie
sus